• banner
  Thể thao 2015 - Bóng chuyền
 • banner
  Thể thao 2015 - Bóng chuyền
 • banner
  Thể thao 2015 - Bóng chuyền
 • banner
  Thể thao 2015 - Bóng chuyền
 • banner
  Thể thao 2015 - Bóng chuyền
 • banner
  Thể thao 2015 - Kéo co
 • banner
  Thể thao 2015 - Kéo co
 • banner
  Thể thao 2015 - Kéo co
 • banner
  Thể thao 2015 - Kéo co
 • banner
  Thể thao 2015 - Xe đạp chậm
 • banner
  Thể thao 2015 - Xe đạp chậm
 • banner
  Thể thao 2015 - Nhảy bao bố
 • banner
  Thể thao 2015 - Nhảy bao bố
 

Sự kiện thể thao nội bộ dành cho công chức công nhân viên.