• banner
    Công ty cổ phần 32 - Ban điều hành
 

Ban điều hành

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Vũ Xuân Tạo
    Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh

    Phó Tổng giám đốc: Ông Ngô Thành Thắng

    Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Bình