• banner
    Công ty Cổ phần 32
 

 


Lịch sử hình thành 


        Công ty cổ phần 32 hiện nay, tiền thân là công ty 32-Bộ Quốc Phòng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1980 đến nay. Khi mới thành lập chỉ là một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất các mặt hàng quân trang phục vụ trong quân đội như: giày, dép, mũ, ba lô, quân hàm, huy hiệu… Qua quá trình xây dựng và phát triển đến nay, công ty đã trở thành một trong những công ty có uy tín trong và ngoài nước với 5 xí nghiệp thành viên, tổng số lao động lên đến 2000 người, thị trường xuất khẩu đã mở rộng hơn 20 nước trên thế giới.


Quá trình phát triển

    Ngày 22/04/1980:

  •             Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần ban hành quyết định số 83/QĐ-H16 về việc tách nhà máy X28 thành 2 xí nghiệp X28 và X32 trực thuộc cục Quân nhu. Ngày 22/04/1980 trở thành ngày thành lập xí nghiệp X32, nay là Công ty cổ phần 32.

    Ngày 22/02/1992:

  •             Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng quyết định số 85A/QĐ-QP về việc chấn chỉnh kiện toàn xí nghiệp X32 thành công ty giày may 32 trực thuộc Tổng cục Hậu Cần.

    Ngày 03/08/1993:

  •             Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành quyết định số 461/QĐ-QP về việc thành lập lại công ty giày may 32 theo Nghị định 388/HDBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

    Ngày 08/12/1997:

  •             Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết đinh số 1718/QĐ-QP về việc đổi tên Công ty giày may 32 thành Công ty 32.

    Ngày 01/07/2005:

  •             Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết định số 1357/QĐ-QP về việc cổ phần hóa công ty 32 thuộc Tổng cục Hậu Cần.

    Ngày 03/10/2007:

  •             Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành quyết định số 2799/QĐ-QP về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty thuộc Tổng cục Hậu Cần thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần 32.

    Ngày 08/01/2008:

  •             Công ty cổ phần 32 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ I. Đại hội đã thảo luận và quyết định những vấn đề quan trong như thông qua điều lệ Công ty cổ phần 32, Bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.